Vợ Vân Quang Long đau khổ khi bị từ chối nhận con dâu: ‘Anh nằm xuống không còn ai che chở mẹ con em nữa’

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

Vợ Vân Quang Long đau khổ khi bị từ chối nhận con dâu: 'Anh nằm xuống không còn ai che chở mẹ con em nữa' 0

V̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼’̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼’̼.̼

Vợ Vân Quang Long đau khổ khi bị từ chối nhận con dâu: 'Anh nằm xuống không còn ai che chở mẹ con em nữa' 1

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

Vợ Vân Quang Long đau khổ khi bị từ chối nhận con dâu: 'Anh nằm xuống không còn ai che chở mẹ con em nữa' 2

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼’̼N̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ã̼̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼*̼*̼*̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼?̼’̼.̼

Theo: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/vo-van-quang-long-dau-kho-khi-bi-tu-choi-nhan-con-dau-anh-nam-xuong-khong-con-ai-che-cho-me-con-em-nua.html?fbclid=IwAR3enktoh6vDycSYwtqYjoJCm8ys8lOFt7udY5Kdjco0ujA8GR0YWpp-MDg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *