Ca sĩ Phạm Thanh Thảo вấт иgờ тố vợ Vân Quang Long нỗи ℓáσ với bố mẹ cнồиg, gọi điện sang Mỹ dặn gửi тιềи phúng điếu

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼Á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 vì đột quỵ

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼1̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

‘̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼!̼’̼ ̼-̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼’̼.̼

Vân Quang Long và vợ mới - Linh Lan

V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼

̼’̼T̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼é̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼’̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼’̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼’̼.̼

 

Vợ Vân Quang Long bị 'vạch trần' là người sống giả tạo, thường xuyên nặng lời với phụ huynh và có nhiều mặt trái khác nên bị bố mẹ cố ca sĩ không chấp nhận làm con dâu

V̼ợ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼’̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼’̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼’̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼’̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼’̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼è̼!̼

̼Ừ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼c̼á̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼’̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼’̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼’̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼!̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼!̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼’̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼’̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼x̼í̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼!̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼â̼u̼!̼ ̼M̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼o̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼o̼s̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼!̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼m̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼M̼ạ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ơ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼2̼0̼0̼$̼,̼ ̼3̼0̼0̼$̼,̼ ̼5̼0̼0̼$̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼’̼d̼ì̼’̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ỡ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼0̼0̼$̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼0̼$̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼2̼0̼0̼$̼ ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼ ̼Ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼S̼y̼r̼a̼c̼u̼s̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼o̼p̼y̼ ̼a̼n̼d̼ ̼p̼a̼s̼t̼e̼ ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼!̼ ̼’̼V̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼o̼n̼g̼’̼.̼

Người này tiết lộ Linh Lan thường xuyên nhắn tin cho bạn bè của chồng để xin tiền làm từ thiện nhưng sự thật thì lại không làm

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼

Linh Lan cũng bị tố dù có chồng nhưng vẫn bình luận như còn độc thân trên mạng xã hội.

L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo bất ngờ tố vợ Vân Quang Long hỗn láo với bố mẹ chồng, gọi điện sang Mỹ dặn gửi tiền phúng điếu 5

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo bất ngờ tố vợ Vân Quang Long hỗn láo với bố mẹ chồng, gọi điện sang Mỹ dặn gửi tiền phúng điếu 6

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Theo: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/vo-van-quang-long-bi-to-la-nguoi-song-gia-tao-hon-lao-voi-bo-me-chong.html?fbclid=IwAR3iX8pg-yxNH4rfo6udv8Qs-I0_ENcEoMAdabDlUqd8n1a7CB2DXLkGSUU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *