V̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼

B̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼-̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼C̼h̼ế̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼4̼B̼1̼-̼9̼8̼7̼.̼8̼0̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên tự đốt xe máy sau khi bị cảnh sát giao thông xử phạt - 2

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Theo: https://vtc.vn/vuot-den-do-nam-thanh-nien-tu-dot-xe-may-sau-khi-bi-canh-sat-giao-thong-xu-phat-ar589851.html?fbclid=IwAR3uMjADh4VRl4M09knVSuLaypT1x872Vxc51JYqx7i_51Og0qZawFaMDmo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *